Tướng Tự
Tâm Sinh
Xem tướng để nhìn thấu cái tâm con người
Hiểu mình
Có những kẻ thất bại bởi cả đời chẳng hiểu nổi mình. Học Xem Tướng để thấu hiểu năng lực, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
Biết người
Lòng dạ con người phức tạp khó lường. Học Xem Tướng để nhìn người trong công việc và cuộc sống.
TẢI ỨNG DỤNG
SEE - Học Xem Tướng: Hiểu mình, Biết người