Chuyện Vua Lý Thái Tông Xem Tướng Nhìn Ra Kẻ Phản Trắc

Nhân tướng học cho rằng “Tướng tự tâm sinh”, nghĩa là Tướng là quả, Tâm là Nhân. Tâm ở đây là tâm tính. Nhân tướng học dựa trên các nét tướng mà dự đoán về tâm tính của mỗi người, từ đó tiên liệu được xu hướng hành động của họ trong tương lai. Vì vậy mà Nhân tướng học được ứng dụng trong việc nhìn người, dùng người từ xưa cho đến nay.

Dưới đây là câu chuyện về Vua Lý Thái Tông xem tướng nhìn ra kẻ phản trắc:

Vua Lý Thái Tông ngự ở hành dinh (Châu Ái - ND), ban yến cho các quan hầu và tướng súy, ngầm chỉ Định Thắng Đại Tướng là Nguyễn Khánh mà bảo các phi tần rằng:

- Khánh thế nào cũng làm phản.

Các phi tần đều kinh ngạc hỏi:

- Bệ hạ làm sao mà biết, xin nói rõ cho.

Vua nói:

- Lòng Khánh có điều không thường nên nhìn trẫm có vẻ hổ thẹn, đi đứng thất thố, nói năng trái lẽ. Lấy đó mà xét thì đủ biết là nó có ý khác, hình trạng đã rõ lắm rồi.

Tháng 10 năm Ất Hợi (1035), vua Lý Thái Tông thân dẫn quân đi đánh dẹp ở Châu Ái, Đúng lúc ấy, chức kinh sư lưu thủ là Phụng Càn Vương Nhật Trung cho chạy trạm báo tin là bọn sư họ Hồ, cùng em nuôi của Định thắng đại tướng Nguyễn Khánh là Đô thống Đàm Toái Trạng và bọn hoàng đệ là Thắng Càn, Thái Phúc...mưu phản. Sự việc quả đúng như lời Vua nói. Các phi tần đều lạy hai lạy và thưa rằng:

- Bọn thiếp nghe nói thánh nhân có thể thấy được chỗ chưa hiện hình, biết trước được việc chưa xảy ra, nhưng nay mới được chính mắt mình trông thấy.

Lý Thái Tông năm ấy đã 35 tuổi, làm vua đã được 7 năm, kinh nghiệm từng trải không phải là ít, cứ xem chuyện ông xét người xét việc cũng đủ biết Ông là người thế nào.

Nguyễn Khánh được phong tới chức đại tướng, ân sủng được nhường nào thấp kém gì thọ ơn mà chẳng hàm ơn lại còn làm phản, tâm địa ấy tự nó tỏa ra ở phong thái lúng túng bề ngoài, làm sao qua nổi mắt Lý Thái Tông.

Tuy giai thoại không nói chi tiết hình tướng của Nguyễn Khánh như thế nào, nhưng qua thần thái của Nguyễn Khánh mà Lý Thái tông biết được người này sẽ có xu hướng làm phản.

Điều này cũng dể hiểu bởi trong Nhân Tướng học bao gồm: Hình tướng, Thanh tướng, Thần tướng. Nhờ quan sát đặc điểm của thần thần tướng (thần thái - chủ yếu là tướng mắt) có thể đoán biết được những suy nghĩ sâu thẳm bên trong của một người hoặc phản ứng của người đó đối với các sự kiện bên ngoài.

Người xem tướng giỏi là người dụng tâm nhìn ra được thần thái của một người, không bị đánh lừa bởi lời nói, quần áo, cử chỉ, vì đôi khi lời nói, cử chỉ là thứ mà con người cố tình điều chỉnh được.

Nguồn tham khảo: Việt sử giai thoại tập 2_Nguyễn Khắc Thuần

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo dục Wikiedu
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà số 137, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: see@hocxemtuong.com
Di động: 0985 658 242